Emdrup Station – nyt udseende
Emdrup Station – nyt udseende

DSB påbegyndte en større modernisering af Emdrup station samtidig med at Københavns Kommune hen over sommeren 2014 igangsatte en renovering af Emdrupvej-broen, lige nord for stationen. Da denne renovering krævede 4 uger med sporspærringer og indsættelse af togbus fra Dyssegård til Ryparken station, besluttede DSB at lade moderniseringen udføre samtidigt.

 

I juni startede renoveringen af de to gangbroer hen over sporene.  Broer og trapper blev slebet, rustbehandlet og malet, der blev lagt nye skridsikre belægninger på overfladerne og gule forkantsmarkeringer på trapperne. Gangbroerne og de fire trapper forventes nu at have fået en levetidsforlængelse på mindst 20 år.

Perrontagene, der var utætte og præget af gennemsivende regn i en længere årrække, blev fjernet, mens de bærende stålkonstruktioner blev sat i stand og malet, der blev efterfølgende opbygget nye tagkonstruktioner og udlagt grønne sedum-beplantninger oven på tagene. De grønne tage har flere fordele. Dels vil de rejsende og naboerne til den lavt liggende station få glæde af tagenes skiftende farver hen over året. Stationen opleves nu som en lang grøn kile mellem boligblokke på den ene side og DPU – Århus Universitet på den anden. Dels er der de miljømæssige fordele i form af opsugning af regnvand og CO2 reduktionseffekten. Samtidigt giver det også taget en længere levetid.

Endeligt benyttede projektet de lange sporspærringer til udførelsen af de store forarbejder til anlægget af to nye elevatorer på stationen. Emdrup er en mellemstor station med ca. 5500 daglige af- og påstigere og dermed den største S-togsstation uden elevator. Stationen har indtil nu været udstyret med to ramper, men disse har ikke haft en længde, der gav den nødvendige hældning for at opfylde kravene til god tilgængelighed. DSB har gennem årene modtaget mange henvendelser og ønsker fra handicaporganisationerne om etablering af elevatorer på stationen.

I løbet af sommeren blev gennemført jordarbejder, spunsninger i baneskråningerne, udgravninger, boringer af lange jordankre ind i skråningerne til at holde de nye elevatorer på plads og støbning af gruber til de kommende elevatorhuse. De to gruber står nu klar, betonfletvæggene er reetableret og ny beplantning er tilført, hvor der af hensyn til kørsel med kraner måtte fældes før arbejderne kunne igangsættes. De to elevatortårne er under produktion og vil blive leveret til april 2015. Herefter vil de blive hejset på plads og færdigmonteret. Elevatortårnene, der udføres i glas og stålkonstruktioner, vil sende et signal om at her er stationen, og i aftentimerne vil de stå og lyse op.

Ramperne er blevet ombygget for at hældningen kan reduceres på stykket fra Tuborgvej og hen til elevatorerne. Det medfører, at ramperne neden for elevatorhusene suppleres med tramper på et kort stykke. Værnene langs ramper og tramper vil blive fornyet.

Endelig vil stationen få ny belysning. Det gælder i værn langs gangbroer og trapper samt parkbelysningen langs ramperne og på broerne.

Ved at gennemføre stationsrenoveringen parallelt med kommunens broprojekt ved Emdrupvej, har DSB opnået betydelige besparelser, idet de store anlægsarbejder har kunnet udføres om dagen under den lange spærring i sommerferien i stedet for om natten, hvor krav til støjniveauet desuden er væsentlig strengere.

Stationens kunder og naboer har udvist stor tålmodighed, for selvom de mest generende arbejder, hvad angår afspærringer af adgangsveje, foregik i en periode uden togkørsel, så har kunderne været henvist til at gå en omvej, og kørestolsbrugere til at anvende andre stationer i flere perioder. Arbejderne har også givet anledning til en del støj. Så kunderne ser nu frem til at elevatorerne færdiggøres og stationen indvies primo maj 2015.

Tilbage