Erhvervslejer hos DSB

Som erhvervslejer hos DSB har du en række rettigheder og forpligtigelser, du skal være opmærksom på.

Vi har her på siden samlet et overblik over de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med leje af DSB’s lokaler, bygninger og grundarealer.

Kontraktsforhold

Du finder en oversigt over ledige lejemål på siden Udlejning.

Når du har fundet et lejemål, du er interesseret i, kontakter du den ansvarlige mægler, som kan besvare uddybende spørgsmål om lejemålet og udarbejde lejekontrakt mv.

Husleje opkræves månedsvis forud (i enkelte tilfælde kvartalsvis eller årligt) og opkrævning fremsendes i videst mulige omfang 1-3 uger før forfald.

Lejer er forpligtet til at tilmelde huslejebetalingen til Betalingsservice.

Manglende modtagelse/fremsendes af huslejeopkrævning, fritager ikke lejer for rettidig betaling af husleje m.v.

I forbindelse med indflytning gennemgår bygningsforvalterne fra Ejendomme v/ISS lejemålet sammen med dig med henblik på udarbejdelse af indflytningsrapport.

DSB Ejendomme opbevarer originalen og du får en kopi af den underskrevne indflytningsrapport samt fotos.

Ombygninger i det lejede kræver DSB Ejendommes skriftlige godkendelse. Dette skyldes bl.a. hensyn til fredede bygninger, mulighed for reetablering ved fraflytning, eventuel indhentning af myndighedsgodkendelser samt at tegningsmateriale kan holdes opdateret.

Opsigelse af lejemål skal ske i henhold til lejekontraktens bestemmelser. Som udgangspunkt ophører lejeaftale den sidste hverdag i den måned lejemålet er opsagt til, med et forudgående varsel på f.eks. 3 måneder.

Opsigelsen skal sendes skriftligt til udlejer.

Når lejemålet er opsagt og aftalen nærmer sig sit udløb, vil udlejer kontakte lejer for aftale om tidspunkt for udflytningssyn.

Lejer er altid velkommen til at kontakte udlejer for en forhåndsvurdering af kravene i forbindelse med lejers fraflytning.

Vedligeholdsforpligtigelser

Du har som lejer ansvaret for vedligeholdelsen af alle indvendige overflader (gulve, vægge, lofter, vinduer og døre, etc.). Alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger påhviler lejer.

Se over oversigt over ansvarsfordelingen for vedligehold her.

DSB Ejendomme har ansvaret for udvendig vedligeholdelsen af bygningens facader, tage, skorstene, vinduer og udvendige døre samt fjernelse af graffiti, etc.

Se over oversigt over ansvarsfordelingen for vedligehold her.

Tekniske installationer, der tilhører ejendommen, er udlejers ejendom. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger påhviler lejer direkte eller med en andel afhængigt af om anlægget dækker det lejede helt eller delvist.

Lejer har ansvaret for almindeligt vedligehold, f.eks. udskiftning af pakninger i vandhaner o.l. – se dog afsnit vedr. installationer der alene dækker det lejede.

Blandt installationer, der tilhører ejendommen, kan nævnes:

 • Varmeanlæg.
 • Ventilations-/klimaanlæg til almindelig komfort.
 • Brugsvandsanlæg.
 • Sanitetsanlæg.
 • Afløbs-/kloakanlæg.
 • El-installationer til og med faste udtag.
 • Elevatorer og eskalatorer, ind- og udvendigt.
 • Dør-/automatik på ydre døre.

Dele af udlejers omkostninger til at drive og vedligeholde disse anlæg fordeles til lejerne, og indgår i eventuelt driftsregnskab som opkræves hos lejer. Driftsbidraget kan være aftalt som enten en variabel eller et fast bidrag.

På installationer som ALENE dækker det lejede, f.eks. ventilationsanlæg, elevatorer, porte og hårde hvidevarer, er lejer forpligtet til at få foretaget service og vedligehold, og afholde udgifter i forbindelse med disse installationer.

Tekniske installationer, der etableres af og til lejers formål, er lejers ejendom og omkostninger forbundet hermed påhviler lejeren.

Udlejer
Vandskader og følgeskader på bygning i forbindelse med eksempelvis utæt tag eller fejl på installationer, varetages og betales af udlejer. 

Lejer
Vandskader og følgeskader på indbo etc. betales af lejeren eller dækkes af dennes forsikring.

Brand- og værdisikring af DSB’s Ejendomme

Som lejer hos DSB har du pligt til at overholde DSB’s retningslinjer for brand- og værdisikring af DSB’s ejendomme.

Nedenfor finder du et overblik over områder, du som lejer er omfattet af.

Manglende oprydning i lokaler øger risikoen for brand, da det gør det nemmere for gnister og varmeudvikling fra f.eks. defekte lamper eller installationer at få fat og udvikle sig.

Som lejer er du ansvarlig for at sikre, at lokaler holdes ryddelige og at brandfarligt materiale placeres i sikker afstand fra tekniske installationer og apparater samt at brandfarligt materiale, der ikke længere anvendes, bortskaffes efter gældende regler.

Manglende oprydning i teknikteknik rum øger risikoen for brand, da det gør det nemt for gnister og varmeudvikling fra f.eks. defekte installationer at få fat og udvikle sig. Samtidigt besværliggør det brugen af rummene til deres egentlige formål.

Som lejer er du ansvarlig for at sikre, at teknikteknik rum holdes ryddelige og ikke anvendes til alternative formål. Du er også ansvarlig for at sikre, at brandbart oplæg fjernes samt at døre i el- og teknikskabe altid holdes lukkede.

Forkert opbevaring af brandfarlige væsker, kemikalier og gasflasker øger risikoen for brand- og personskade.

Som lejer er du ansvarlige for at sikre, at brandfarlige væsker opbevares forsvarligt samt at trykflasker opbevares og håndteres efter gældende regler. Du er desuden ansvarlig for at sikre, at der er opsat opsamlingskar under olietønder og kemikaliebeholdere.

Branddøre må ikke blokeres med kiler, dørstoppere og lignende, da de skal være funktionsdygtige ved en eventuel brand.

Som lejer er du ansvarlig for at sikre branddøre altid er lukkede og at der er fri adgang fra begge sider. Det anbefales desuden, at du sørger for, at branddøre er tydeligt markerede. Er det nødvendigt, at en branddør står åben, skal der installeres automatisk branddørslukning (ABDL). Det er dit ansvar som lejer at sikre, at ABDL-døre kan lukke.

Gangarealer og trapperum skal friholdes, da de også fungerer som flugtvejsarealer.

Som lejer er du ansvarlig for at sikre, at gangarealer altid er passerbare samt at brand- og flugtdøre ikke er blokerede.  Henstilling af enhver art er forbudt.

Løse ledninger og kabler øger risikoen for både brand- og personskade.

Som lejer er du ansvarlig for at sikre, at installationskabler og ledninger lægges i føringsveje. Ledninger må under ingen omstændigheder fastgøres til vandrør, kølerør og lignende. I forbindelse med større projekter skal du altid kontakte Udlejning først.

Gløder fra cigaretter kan forårsage brand, mens cigaretrøgen kan aktivere røgdetektorer med risiko for falske alarmer og udrykning fra brandvæsnet.

Som lejer er du ansvarlig for at sikre, at DSB’s rygepolitik til enhver tid overholdes. Vi anbefaler derfor, at du jævnligt gennemgår rygepolitikken med eventuelle ansatte samt sikrer, at rygeområder er tydeligt markerede.

Røgfrit DSB

Røgfri områder

Der må ikke ryges på DSB’s områder, hverken indendørs eller udendørs. Det gælder eksempelvis tog, køretøjer, stationer, perroner, værksteds- klargørings- og andre områder.

Rygning tilladt for ansatte på udvalgte steder

Det er dog tilladt at ryge i de anviste rygezoner, når det foregår i din pause. Hvis der ikke er en rygezone, hvor du arbejder, anviser din leder dig, hvor du må ryge. Hvis der ikke er sådanne muligheder, må DSB’s område forlades og uniformer tildækkes, inden der ryges.

Reglerne om rygning gælder også e-cigaretter.

El-apparater, især husholdningsapparater som elkedler, køleskab mv., er ofte årsag til brand.

Som lejer er du ansvarlig for at sikre, at dine el-apparater overholder gældende krav for CE-mærkning. De skal desuden placeres på egnede steder og altid være fuldt funktionsdygtige. Defekte apparater skal udbedres af fagperson eller bortskaffes.

Defekte el-installationer øger risikoen for brand.

Som lejer er du ansvarlige for at nedbringe antallet af midlertidige el-installationer samt sikre, at alle elektriske installationer jævnligt gennemgås og er fuldt funktionsdygtige. Reparationer samt etablering af nye installationer skal altid udføres af en fagperson.

Løse ledninger og kabler øger risikoen for både brand- og personskade.

Som lejer er du ansvarlig for at sikre, at installationskabler og ledninger lægges i føringsveje. Ledninger må under ingen omstændigheder fastgøres til vandrør, kølerør og lignende.

Brandsektioner, der ikke lukkes korrekt efter gennembrydning øger risikoen for brandspredning.

Som lejer skal du sikre dig, at brandsektioner altid er intakte og at eventuelle gennembrydninger lukkes af en autoriseret brandisolatør.

På grund af risikoen for brandfare må lysstofrør, indbygningsspots og halogenlamper altid placeres i sikker afstand fra brandbart oplæg.

Som lejer bør du jævnligt tjekke placering af lyskilder (særligt lysstofrør) samt sikre at de fungerer hensigtsmæssigt. Defekte lyskilder skal udskiftes (gerne LED). Det anbefales endvidere, at glimtændere i lysstofrør udskiftes til en elektronisk, temperaturfølsom variant, der sikrer at strømmen afbrydes ved overophedning.

Som lejer er du ansvarlig for at sikre, at kompressorer altid placeres i overensstemmelse med installationsvejledning fra leverandøren, som kompressoren har mulighed for varmeafgivelse.

 • Kontakt
 • Udlejning
 • Telegade 2
 • 2630 Høje Taastrup
 • 3353 3353
 • ejendomme@dsb.dk